Terms of Use

V Š E O B E C N É   O B C H O D N É   P O D M I E N K Y

o b c h o d n e j   s p o l o č n o s t i

 

NM Develop, s. r. o.

zapísanej do Obchodného registra Okresného súdu Trenčín

oddiel Sro, vložka č. 20751/R, IČO 44 420 439

so sídlom Odborárska 1381/18, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

(ďalej len „spoločnosť“ v príslušnom gramatickom tvare)

 

platné a účinné pri prevádzkovaní internetovej stránky s adresou domény www.servis.sk a www.servisy.sk a poskytovaní služby

 

 

Článok I
ÚVODNÉ USTANOVENIA A DEFINÍCIE

1.1         Tieto všeobecné obchodné podmienky podrobne upravujú rámec právneho vzťahu medzi spoločnosťou a návštevníkom vznikajúceho pri prehliadaní obsahu internetovej stránky a rámec právneho vzťahu medzi spoločnosťou a klientom vznikajúceho pri využívaní služby. Návštevník a klient sú viazaní pravidlami upravenými týmito všeobecnými obchodnými podmienkami od okamihu nadobudnutia postavenia návštevníka alebo klienta.

1.2         Pre vylúčenie pochybností sa ustanovuje, že na právny vzťah medzi spoločnosťou a  klientom sa vzťahujú ustanovenia týchto všeobecných obchodných podmienok určené pre návštevníkov a klientov.

1.3         Právne vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa spravujú príslušnými všeobecnozáväznými právnymi predpismi platnými a účinnými na území Slovenskej republiky, a to najmä zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, a to bez ohľadu na to, či návštevník alebo klient sú podnikateľské subjekty registrované v zahraničí alebo ide o fyzické osoby, ktoré sú občanmi iných štátov ako je Slovenská republika.

1.4         Spoločnosť je obchodnou spoločnosťou založenou, vzniknutou a zapísanou v príslušných registroch v súlade s príslušnými všeobecnozáväznými právnymi predpismi platnými a účinnými na území Slovenskej republiky a je oprávnená uskutočňovať podnikateľskú činnosť tak, aby mohla byť prevádzkovateľom internetovej stránky a zároveň poskytovateľom služby.

1.5         Internetová stránka je pre účely týchto všeobecných obchodných podmienok internetová stránka, ktorej obsah sa návštevníkom alebo klientom zobrazí v štandardnom internetovom prehliadači po zadaní adresy domény v znení www.servis.sk alebo www.servisy.sk alebo bude zobrazený po presmerovaní návštevníkov alebo klientov z inej inetrnetovej stránky; pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa ustanovuje, že pod internetovou stránkou sa pre účely týchto všeobecných obchodných podmienok rozumie každá internetová stránka identifikovaná cez adresu subdomény k doménam podľa časti tejto vety pred bodkočiarkou. Prevádzkovateľom internetovej stránky je spoločnosť.

1.6         Obsah internetovej stránky je pre účely týchto všeobecných obchodných podmienok všetok grafický, textový alebo iný obsah (najmä databázy), ktorý sa návštevníkovi alebo klientovi zobrazí pri prehliadaní internetovej stránky alebo pri využívaní služby okrem obsahu klienta. Spoločnosť vykonáva všetky majetkové práva autorov alebo iných osôb, ktoré sa svojou tvorivou duševnou činnosťou podieľali na vytvorení predmetného obsahu a má zároveň všetky práva k obsahu internetovej stránky, ktorý nie je ako predmet ochrany chránený právom tretej osoby z oblasti práva duševného vlastníctva. Pre vylúčenie pochybností sa ustanovuje, že obsahom internetovej stránky je všetok software, ktorý má možnosť návštevník pri prezeraní internetovej stránky alebo klient pri využívaní služby používať. Vždy keď sa v týchto obchodných podmienkach použije pojem obsah internetovej stránky, myslí sa tým obsah internetovej stránky ako celok a zároveň každá jeho časť, ak nie je v týchto všeobecných obchodných podmienkach ustanovené inak. Bez predchádzajúceho súhlasu spoločnosti nemá návštevník ani klient právo obsah internetovej stránky alebo ktorúkoľvek jeho časť použiť. Spoločnosť rozhoduje o internetovej stránke, najmä rozhoduje o štruktúre internetovej stránky, grafickom vyobrazení jej časti a celku, o zložení obsahu internetovej stránky, o rozsahu a umiestnení vyžadovaných a zverejnených informácií.

1.7         Návštevník je pre účely týchto všeobecných obchodných podmienok fyzická alebo právnická osoba, ktorá si v prostredí štandardného internetového prehliadača zadá do príkazového riadku adresu domény v znení www.servis.sk alebo www.servisy.sk alebo adresu niektorej zo subdomén k doménam ktorejkoľvek z uvedených internetových stránok a dôjde k zobrazeniu obsahu internetovej stránky alebo dôjde k jej presmerovaniu na obsah internetovej stránky z prostredia internetových vyhľadávacích služieb alebo z inej internetovej stránky a zobrazí sa obsah internetovej stránky.

1.8         Klient je pre účely týcho všeobecných obchodných podmienok právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie, ktorá vykonáva podnikateľskú činnosť v oblasti servisných prác pre technické zariadenia z kategórií určených spoločnosťou pre potreby registrácie, má záujem realizovať správu svojich zákaziek s využitím internetovej stránky a software použitého v rámci jej obsahu alebo má záujem o zverejnenie informácií o svojej osobe za účelom získania zákaziek, zároveň pravdivo a úplne vyplnila registračný formulár a zaregistrovala sa pre užívanie služby poskytovanej spoločnosťou s využitím internetovej stránky, obdržala od spoločnosti potvrdenie registrácie a zaplatila cenu podľa týchto všeobecných obchodných podmienok, ak tá je spoločnosťou stanovená. V prípade, že si klient iba prezerá internetovú stránku a nevyužíva službu, považuje sa za návštevníka.

1.9         Účet klienta je pre účely týchto všeobecných obchodných podmienok pracovné prostredie klienta, ku ktorému získa klient prístup po nadobudnutí postavenia klienta a ktoré slúži na využívanie služby klientom. Prístup ku každému účtu klienta bude definovaný unikátnym spojením prihlasovacieho mena a hesla viažuceho sa k prihlasovaciemu menu.

1.10     Obsah klienta je pre účely týchto všeobecných obchodných podmienok grafický, textový, dátový alebo iný obsah (najmä údaje o klientovi a jeho jednotlivých zákazkach) vytvorený klientom prostredníctvom osobitného programového prostredia internetovej stránky s využitím účtu klienta alebo uložený klientom na úložisko dát určené spoločnosťou pri využívaní služby. Obsah klienta nie je obsahom internetovej stránky s tým, že je majetkom klienta a za súlad obsahu klienta s príslušnými všeobecnozáväznými právnymi predpismi platnými a účinnými na území Slovenskej republiky zodpovedá v plnom rozsahu klient.

1.11     Služba je pre účely týchto všeobecných obchodných podmienok služba poskytovaná spoločnosťou klientom s využitím internetovej stránky v rozsahu podľa rozhodnutia spoločnosti, ktorej obsahom je však najmä zverejňovanie informácií o klientoch za účelom zabezpečenia ich možnosti získať zákazku a elektronická správa zákazok klientov ako podnikateľov. Službu poskytuje spoločnosť odplatne, a to za ceny podľa aktuálneho cenníka sprístupneného verejnosti prostredníctvom internetovej stránky. Spoločnosť si vyhradzuje právo poskytovať službu počas spoločnosťou určeného obdobia bezodplatne alebo za cenu zníženú o spoločnosťou určenú sumu.

1.12    Technické zariadenie je pre účely týchto všeobecných obchodných podmienok zariadenie obsahujúce hardwareové a softwareové vybavenie umožnujúce pripojenie sa k internetovej stránke v prostredí elektronickej komunikačnej siete internet, prezeranie obsahu internetovej stránky a využívanie služby, najmä osobný počítač alebo notebook alebo tablet alebo smartphone. Technické zariadenie nemusí byť vo vlastníctve návštevníka alebo klienta. Za jeho použitie v súvislosti s prezeraním internetovej stránky alebo využitím služby zodpovedá výlučne návštevník alebo klient používajúci toto zariadenie.

 

 

Článok II
PRAVIDLÁ PRE PREZERANIE INTERNETOVEJ STRÁNKY

 

2.1        Návštevník má právo prezerať si obsah internetovej stránky s využitím technického zariadenia.

2.2        Návštevník je povinný pri prezeraní internetovej stránky a akejkoľvek časti obsahu internetovej stránky postupovať takým spôsobom, aby svojim konaním nezasahoval do práv spoločnosti alebo iných návštevníkov alebo klientov alebo tretích osôb. V prípade ak k takémuto zásahu dôjde, návštevník zodpovedá za následok tohto zásahu samostatne, a to bez účasti spoločnosti.

2.3        Návštevník nesmie z prostredia internetovej stránky vykonať fyzické stiahnutie (tzv. download) obsahu internetovej stránky alebo akejkoľvek jeho časti do technického zariadenia nad rámec obsahu internetovej stránky určeného spoločnosťou na stiahnutie do technického zariadenia ani si z obsahu internetovej stránky vyhotovovať žiaden obrazový alebo zvukový alebo zvukovoobrazový záznam. V prípade, že návštevník tieto svoje povinnosti poruší, zodpovedá za všetku škodu, ktorá vznikne spoločnosti alebo iným návštevníkom alebo klientom alebo tretím osobám.

2.4        Návštevník má právo vykonať download tej časti obsahu internetovej stránky, ktorú pre tento účel určí spoločnosť s tým, že pri tomto postupe je povinný dodržať pokyny spoločnosti. V prípade nedodržania pokynov spoločnosti zaniká akékoľvek právo návštevníka na náhradu prípadnej škody.

2.5        V prípade, že je obsahom internetovej stránky priestor pre vyjadrenie názoru alebo iného vyjadrenia návštevníka ku konkrétnej skutočnosti, návštevník je rovnako povinný postupovať podľa ustanovenia čl. II ods. 2.2 týchto všeobecných obchodných podmienok. V prípade, že bude možné takýto zásah predpokladať alebo k nemu dôjde, spoločnosť si vyhradzuje právo jednostranne takýto názor z obsahu internetovej stránky odstrániť. Pre vylúčenie pochybností sa ustanovuje, že spoločnosť nezodpovedá za akýkoľvek názor zobrazený prostredníctvom internetovej stránky; za obsah názoru alebo iného vyjadrenia a prípadné porušenie všeobecnozáväzných právnych predpisov platných a účinných na území Slovenskej republiky zodpovedá samostatne návštevník.

2.6        Návštevník nesmie v diskusiách brániť iným diskutujúcim diskutovať alebo pridávať príspevky, nesmie zneužívať priestor určený na diskusiu najmä pre uskutočnenie propagácie svojej osoby, iných osôb, tovarov, služieb.

2.7        Návštevník nemá právo za príspevok v diskusii alebo na fóre na žiadnu odmenu.

2.8        V prípade porušenia povinností návštevníka je spoločnosť oprávnená odstrániť akýkoľvek obsah, ktorý pridal do prostredia internetovej stránky návštevník.

 

Článok III
REGISTRÁCIA

 

3.1        V prípade, že návštevník má záujem využívať službu, je povinný vykonať registráciu prostredníctvom registračného formulára sprístupneného verejnosti prostredníctvom internetovej stránky.

3.2        Návštevník je povinný uviesť v registračnom formulári všetky povinné údaje v rozsahu určenom spoločnosťou s tým, že je zároveň povinný uviesť údaje, ktoré sú správne, presné a pravdivé. V prípade, že v registračnom formulári návštevník uvedie nesprávne alebo nepresné alebo nepravdivé údaje a bude na základe týchto údajov neoprávnene požívať postavenie klienta, čoho dôsledkom bude vznik škody na majetku spoločnosti alebo iných návštevníkov alebo klientov alebo tretích osôb, návštevník zodpovedá za všetku spôsobenú škodu samostatne bez účasti spoločnosti.

3.3        Po odoslaní riadne vyplneného registračného formulára má spoločnosť právo potvrdiť registráciu návštevníka odoslaním potvrdzujúcej e-mailovej správy na e-mailovú adresu návštevníka. Spoločnosť si vyhradzuje právo nepotvrdiť registráciu návštevníka. Spoločnosť tak vykoná najmä, ale nie výlučne v prípade, že bude hroziť ujma na majetku alebo iných právach spoločnosti alebo iných návštevníkov alebo klientov alebo tretích osôb.

3.4        Okamihom odoslania registračného formuára obsahujúceho všetky povinné údaje a zároveň obsahujúceho údaje správne, presné a pravdivé (ďalej len „riadne vyplnený formulár“ v príslušnom gramatickom tvare), potvrdením registrácie spoločnosťou a zaplatením ceny podľa platného cenníka, ak je služba spoplatnená, návštevník získava postavenie klienta, a to v závislosti od druhu registrácie. Podmienkou pre odoslanie registračného formulára je vyjadrenie výslovného súhlasu s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami zaškrtnutím príslušného políčka, tzv. „check boxu“. Za odoslanie registračného formulára sa považuje kliknutie na príslušné tlačidlo v rámci obsahu internetovej stránky, na základe ktorého bude vykonaná operácia odoslania formulára spoločnosti.

3.5        Po nadobudnutí postavenia klienta spoločnosť zriadi klientovi účet klienta, ktorý je  klient oprávnený používať pri využívaní služby a zároveň odošle konkrétnemu klientovi spôsobom a vo forme podľa určenia spoločnosti prístupové údaje, ak budú generované spoločnosťou; ak spoločnosťou uvedené prihlasovacie údaje generované nebudú, platia ako prihlasovacie údaje prihlasovacie meno a heslo určené klientom.

3.6        Konkrétny účet klienta je oprávnený používať len konkrétny klient, ktorému bol uvedený účet zriadený, a teda osoba, ktorá vyplnila a odoslala spoločnosti riadne vyplnený formulár, obdržala potvrdenie registrácie zo strany spoločnosti a zaplatila cenu za službu, ak je služba spoplatnená. Ak klient odovzdá prihlasovacie údaje do svojho účtu klienta tretej osobe, nesie samostatne a bez účasti spoločnosti následky za prípadné škody, ktoré jemu alebo spoločnosti alebo inému klientovi alebo návštevníkovi alebo tretej osobe v súvislosti s užívaním služby treťou osobou vzniknú.

3.7        V prípade, že spoločnosť zistí, že je odôvodnene možné predpokladať, že odoslaný registračný formulár nie je riadne vyplneným formulárom, spoločnosť si vyhradzuje právo jednostranného zrušenia účtu klienta a nenávratného odstránenia celého obsahu klienta jeho vymazaním z úložiska dát. Spoločnosť v takomto prípade nezodpovedá za prípadnú škodu vzniknutej osobe, ktorá odoslala spoločnosti registračný formulár bez toho, aby spĺňal parametre riadne vyplneného formulára.

3.8        Každý z klientov má právo registrovať sa iba raz a využívať službu prostredníctvom jediného účtu klienta; každý účet klienta je viazaný na jedno unikátne daňové identifikačné číslo (DIČ) prideľované príslušným daňovým úradom a identifikačné číslo (IČO) prideľované príslušným živnostenským úradom. V prípade, že sa už registrovaný klient registruje opätovne, a to popri existencii jeho účtu klienta, spoločnosť si vyhradzuje právo jednostranne odstrániť takto vzniknuté duplicitné účty klienta. Za opätovnú registráciu sa považuje konanie, pri ktorom dochádza k registrácii majetkovo alebo personálne prepojenej osoby s osobou už registrovanou. V takomto prípade, keďže ide o podmienku pre existenciu práva klienta užívať službu, klientovi nevzniká právo na náhradu prípadnej škody, ktorú v tejto súvislosti utrpí. V prípade opakovaného opätovného postupu, ktorého obsahom bude opätovná registrácia a vznik duplicitných účtov klientov, spoločnosť si vyhradzuje právo odstrániť každý účet klienta a obsah klienta bez vzniku práva klienta na náhradu akejkoľvek škody.

3.9        Spoločnosť si vyhradzuje právo jednostranne zmeniť spôsob registrácie klientov v súlade s obsahom internetovej stránky alebo v súvislosti s potrebami spoločnosti alebo návštevníkov alebo klientov alebo tretích osôb a ochranou ich práv alebo oprávnených záujmov.

3.10    V prípade zrušenia registrácie klienta, klient berie na vedomie a súhlasí s tým, že spoločnosť nie je povinná odstraňovať jeho príspevky v diskusiách alebo fórach.

 

 

Článok IV
OBSAH SLUŽBY A PRÁVA A POVINNOSTI SPOLOČNOSTI

 

4.1    Spoločnosť poskytuje prostredníctvom internetovej stránky klientom službu, a to odplatne v súlade s aktuálnym cenníkom alebo bezodplatne, ak cena za službu nebola stanovená. O bezodplatnosti poskytovania služby a o dobe trvania poskytovania služby bezodplatne rozhoduje jednostranne spoločnosť. V prípade bezodplatného poskytovania služby sa podmienka zaplatenia ceny za služby pre nadobudnutie práv podľa týchto všeobecných obchodných podmienok neuplatní.

4.2    Pri poskytovaní služby spoločnosť vytvorí klientovi technické podmienky v rozsahu podľa určenia spoločnosti, a to pre možnosť riadneho využitia služby, najmä prostriedky na správu zákaziek klienta.

4.3     Klient berie na vedomie a súhlasí s tým, že ak sa na spoločnosť obráti orgán verejnej moci v súvislosti s vedením konkrétneho občianskeho, obchodného, správneho, trestného alebo iného konania, spoločnosť je povinná poskytnúť tomuto orgánu všetky informácie, ktoré bude mať k dispozícii a poskytnutie týchto informácií sa nepovažuje za porušenie povinností spoločnosti podľa týchto všeobecných obchodných podmienok.

4.4     Spoločnosť si vyhradzuje právo poskytovať službu v spoločnosťou určených balíčkoch za ceny stanovené spoločnosťou alebo bezodplatne.

4.5     Spoločnosť je povinná zabezpečiť, aby bola služba poskytovaná nepretržite po dobu jej poskytovania, a teda bez jej výpadkov alebo iných prerušení. Za porušenie povinností spoločnosti sa nepovažuje prerušenie poskytovania služby v dôsledku okolností vylučujúcich zodpovednosť v súlade s čl. VII týchto všeobecných obchodných podmienok. Za porušenie povinností sa rovnako nepovažuje prerušenie poskytovania služby z dôvodu pravidelných alebo mimoriadnych servisných zásahov spoločnosti.

4.6     Spoločnosť je povinná vykonať všetky úkony, ktoré od nej je možné objektívne zo strany návštevníka a klienta očakávať vzhľadom na povahu poskytovanej služby a zároveň vzhľadom na podnikateľské, ekonomické a majetkové zázemie spoločnosti za účelom predídenia vzniku škody na majetku návštevníka alebo klienta. Za škodu na majetku návštevníka alebo klienta, ktorá vznikla v dôsledku porušenia ich povinností, spoločnosť nezodpovedá.

4.7     V prípade, že dôjde ku zmene skutočností, ktoré budú mať vplyv na poskytovanie služby klientovi spoločnosť sa zaväzuje, že o týchto skutočnostiach bude informovať klientov, ktorých sa konkrétna zmena týka, a to formou e-mailovej správy, ak bude mať spoločnosť k dispozícii e-mailovú adresu klienta alebo písomne na adresu sídla alebo miesta podnikania klienta, ktoré oznámia spoločnosti prostredníctvom riadne vyplneného formulára v procese registrácie klienta alebo verejnou vyhláškou o tejto zmene prostredníctvom priestoru internetovej stránky; v prípade, ak dôjde k zmene údajov na strane klienta a  klient o tejto skutočnosti spoločnosť neinformuje a zároveň v dôsledku tejto skutočnosti nebude možné zo strany spoločnosti riadne si splniť svoju povinnosť podľa tohto odseku, spoločnosť nezodpovedá za škodu, ktorá môže byť klientovi spôsobená v dôsledku neinformovania klienta.

4.8     Spoločnosť má ďalšie práva a povinnosti podľa ostatných ustanovení týchto všeobecných obchodných podmienok.

4.9     Spoločnosť si vyhradzuje právo jednostranne doplniť alebo zmeniť tieto všeobecné obchodné podmienky pokiaľ to bude vyžadovať ochrana práv alebo oprávnených záujmov spoločnosti alebo návštevníkov alebo klientov alebo tretích osôb.

4.10   V prípade, že klient poruší niektorú zo svojich podstatných povinností podľa týchto všeobecných obchodných podmienok alebo opakovane poruší menej závažnú povinnosť podľa týchto všeobecných obchodných podmienok, spoločnosť má právo jednostranne zrušiť účet klienta a nenávratne odstrániť obsah klienta z úložiska dát; v takomto prípade spoločnosť nezodpovedá za škodu, ktorá prípadne vznikne klientovi v súvislosti s odstránením účtu klienta a obsahu klienta. Spoločnosť si v takomto prípade zároveň vyhradzuje právo alternatívne zamedziť možnosti klienta používať účet klienta po dobu stanovenú spoločnosťou.

4.11   V prípade, že sa spoločnosť dostane do kontaktu s osobnými údajmi spracovávanými klientom, je povinná zachovávať o týchto údajoch mlčanlivosť a nesmie tieto údaje sprístupniť tretej osobe; za tretiu osobu sa nepovažujú osoby, s ktorými spoločnosť spolupracuje pri prevádzke internetovej stránky po technickej stránke s tým, že spoločnosť je povinná zabezpečiť, aby ani tieto tretie osoby boli viazané rovnakou povinnosťou akou je viazaná spoločnosť podľa tohto odseku. V prípade porušenia tejto povinnosti spoločnosť zodpovedá za škodu, ktorú klient v tejto súvislosti utrpí.

4.12   Pre vylúčenie pochybností sa ustanovuje, že všetky spoločnosťou zaznamenané informácie o konaní klienta, najmä informácie o počte a časoch vstupov do účtu klienta (Logy), o identifikácii IP adresy, ktorú  použil pre vstup do konkrétneho účtu, sú výlučným majetkom spoločnosti a spoločnosť má právo s nimi nakladať vo vzťahu k tretím osobám.

 

 

Článok V
PRÁVA A POVINNOSTI KLIENTA

 

5.1     Klient má všetky povinnosti návštevníka podľa čl. II týchto všeobecných obchodných podmienok a zároveň voči klientovi má spoločnosť rovnaké práva ako voči návštevníkovi.

5.2     Klient je povinný zaplatiť za poskytnutie služieb spoločnosti cenu v rozsahu a spôsobom v súlade s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a platným cenníkom sprístupneným verejnosti prostredníctvom internetovej stránky okrem prípadu, že je služba poskytnutá bezodplatne.

5.3     Klient je povinný postupovať tak, aby nedošlo k neoprávnenému vstupu do účtu  klienta osobou, ktorá na vstup do tohto účtu nie je oprávnená, najmä je povinný vykonať všetky opatrenia, aby zamedzil úniku údajov prihlasovacieho mena a hesla, inak zodpovedá za všetku škodu, ktorú v dôsledku tejto skutočnosti utrpí spoločnosť alebo iný návštevník alebo iný klient alebo tretia osoba.

5.4     Ak klient zistí, že hrozí zásah do jeho práv alebo práv spoločnosti alebo práv iného klienta alebo práv návštevníka alebo práv tretích osôb, je povinný o tejto skutočnosti bezodkladne upovedomiť spoločnosť. Rovnakú povinnosť má klient aj v prípade, že nadobudne vedomosť o už existujúcom zásahu do práv osôb podľa predchádzajúcej vety tohto odseku.

5.5     Klient má právo vykonať download konkrétnej časti obsahu internetovej stránky určenej spoločnosťou na jeho sťahovanie a zároveň pri využívaní služby nahrávať na úložisko dát určené spoločnosťou obsah klienta.

5.6     Obsah klienta má klient právo archivovať na dátovom úložisku určenom spoločnosťou po dobu určenú spoločnosťou s tým, že predmetný obsah je klient povinný na vlastné náklady vysporiadať tak, aby ho mal právo použiť pri využití služby. Klient má právo požiadať spoločnosť o okamžité odstránenie účtu klienta alebo obsahu klienta s tým, že spoločnosť po obdržaní takejto požiadavky predmetný účet zruší a nenávratne odstráni predmetný obsah bezodkladne po doručení žiadosti zmazaním všetkých dát, ktoré sú súčasťou predmetného obsahu. Zmazanie obsahu klienta má spoločnosť právo odmietnuť v prípade, ak by jeho vykonaním došlo k ujme na majetku alebo právach spoločnosti alebo návštevníkov alebo iných klientov alebo tretích osôb.

5.7     Klient má právo používať obsah internetovej stránky tak, aby mohol riadne využívať službu a s takýmto použitím obsahu internetovej stránky spoločnosť vyslovuje svoj nevýhradný súhlas platný na území Slovenskej republiky a po dobu trvania právneho vzťahu medzi spoločnosťou a klientom; týmto ustanovením nie sú dotknuté povinnosti klienta podľa týchto všeobecných obchodných podmienok.

5.8     Klient nesmie v obsahu klienta bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti propagovať svoju osobu, tretie osoby, najmä konkurenčné portály so zameraním rovnakým alebo obdobným k zameraniu internetovej stránky prevádzkovanej spoločnosťou a nesmie propagovať tovary alebo služby alebo sprístupňovať iné informácie obchodnej povahy.

5.9     Klient zároveň súhlasí s tým, že mu budú zasielané informačné a propagačné e-mailové správy v súvislosti so službou spoločnosti.

5.10   Vzhľadom na zmysel služby poskytovanej klientom zo strany spoločnosti klient zároveň udeľuje spoločnosti súhlas na zverejnenie informácií a údajov obsiahnutých v podkladoch poskytnutých spoločnosti zo strany klienta pre potreby možnosti získania zákaziek, a to vrátane znakov korporátnej identity klienta (najmä logo klienta).

5.11   Klient je povinný pri využívaní služby postupovať takým spôsobom, aby svojim konaním nezasahoval do práv spoločnosti alebo iných návštevníkov alebo klientov alebo tretích osôb a konali v súlade so všeobecnozáväznými právnymi predpismi platnými a účinnými na území Slovenskej republiky. V prípade ak dôjde k porušeniu tejto povinnosti, klient zodpovedá za následok tohto zásahu samostatne, a to bez účasti spoločnosti.

5.12   V prípade, že spoločnosť zistí, že objektívne existuje predpoklad o tom, že klient ukladá na úložisko dát určené spoločnosťou v rámci využívania služby dáta, ktoré nesúvisia s uskutočňovaním ich podnikateľskej činnosti s ohľadom na zameranie internetovej stránky alebo zasahujú do práv spoločnosti alebo iných klientov alebo návštevníkov alebo tretích osôb alebo sú v rozpore so všeobecnozáväznými právnymi predpismi platnými a účinnými na území Slovenskej republiky, spoločnosť má právo jednostranne nenávratne odstrániť všetok obsah klienta z úložiska dát jeho zmazaním. Pred uskutočnením zrušenia predmetného účtu a nenávratným zmazaním predmetného obsahu spoločnosť o zamýšlanom úkone klienta môže upovedomiť. Spoločnosť v takomto prípad nezodpovedá za škodu, ktorá v dôsledku tohoto konania môže klientovi vzniknúť.

 

 

Článok VI
PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA

(aplikuje sa iba v prípade odplatného poskytovania služby)

 

6.1         Spoločnosť má za poskytnutie služby právo na zaplatenie ceny podľa platného cenníka sprístupneného spoločnosťou verejnosti prostredníctvom internetovej stránky.

6.2         Spoločnosť si vyhradzuje právo prispôsobovať ceny jednotlivým balíčkom častí služby, ktoré bude ponúkať záujemcom o prácu a klientom a zároveň jednostranne meniť ceny za službu.

6.3         V prípade, že dôjde k zmene ceny za službu, spoločnosť je povinná rešpektovať cenu za službu podľa cenníka platného v dobe vzniku právneho vzťahu medzi spoločnosťou a klientom po dobu, počas ktorej má cena platiť.

6.4         Cena je splatná na základe faktúry vystavenej a doručenej klientovi.

6.5         Pri nedodržaní lehoty splatnosti má spoločnosť právo uplatniť si voči klientovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý aj začatý deň omeškania.

6.6         Klient má právo začať s využívaním služby až po zaplatení ceny; návštevník sa stáva klientom až po zaplatení ceny a až po zaplatení ceny má právo využívať službu, ak je cena stanovená a služba sa neposkytuje bezodplatne.

6.7         Cena sa považuje za zaplatenú okamihom jej pripísania na účet spoločnosti uvedený v úvodnej časti týchto všeobecných obchodných podmienok identifikujúcich spoločnosť.

6.8         V prípade, že omeškanie klienta bude trvať viac ako 5 dní, spoločnosť má právo odstrániť účet klienta ako dlžníka a nenávratne odstrániť obsah klienta jeho zmazaním z úložiska dát.

 

 

Článok VII
OKOLNOSTI VYLUČUJÚCE ZODPOVEDNOSŤ

 

7.1    Pre účely tejto zmluvy znamenajú okolnosti vylučujúce zodpovednosť spoločnosti také mimoriadne a neodvrátiteľné udalosti alebo okolnosti  a ich bezprostredné následky, ktoré sú mimo kontrolu spoločnosti a ktoré spoločnosti zabránia alebo bezprostredne ovplyvnia riadne a úplné plnenie povinností vyplývajúcich z týchto všeobecných obchodných podmienok. Týmito udalosťami môžu byť najmä, ale nie výlučne, živelné pohromy, vojna, sabotáž, teroristické akcie, blokáda, požiar, štrajk, epidémia, zlyhanie subdodávateľa a pod.. Rovnaké právne následky môže mať zmena všeobecne záväzných právnych predpisov, pokiaľ zásadným spôsobom ovplyvní plynulé pokračovanie právnych vzťahov regulovaných týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a nebude existovať ekonomicky únosná alternatíva.

 

 

Článok VIII
PREDCHÁDZANIE ŠKODÁM A NÁHRADA ŠKODY

 

8.1         Spoločnosť, návštevník a klient sú povinní venovať zvýšenú pozornosť predchádzaniu škodám, a to najmä všeobecnej prevencii pred vznikom škôd. Návštevník a klient sú povinní oznámiť spoločnosti prekážky, ktoré im bránia alebo budú brániť v plnení povinností podľa týchto všeobecných obchodných podmienok a dôsledky neplnenia. Informácia musí byť podaná bez zbytočného odkladu potom, kedy sa povinná strana o prekážke dozvedela, alebo sa pri náležitej starostlivosti mohla dozvedieť.

8.2         Každý účastník právneho vzťahu má právo na náhradu škody spôsobenej v dôsledku porušenia povinností iným účastníkom právneho vzťahu okrem prípadu, ak je zodpovednosť vylúčená podľa týchto všeobecných obchodných podmienok.

8.3         V prípade, že dôjde k okolnosti vylučujúcej zodpovednosť spoločnosti, spoločnosť je povinná o týchto okolnostiach bezodkladne písomne informovať klienta.

 

 

Článok IX
RIEŠENIE SPOROV

 

9.1    Účastníci právneho vzťahu podľa týchto všeobecných obchodných podmienok sa zaväzujú prijať všetky dostupné opatrenia pre konkrétne riešenie akýchkoľvek nezhôd a sporov, ktoré môžu vzniknúť z neplnenia povinností povinnej osoby a vzniknutú situáciu riešiť vzájomným zmierom. Spory, ktoré by mohli vzniknúť v dôsledku neplnenia povinností podľa týchto všeobecných obchodných podmienok budú predmetom konania pred príslušným všeobecnými súdmi Slovenskej republiky a podľa všeobecnozáväzných právnych predpisov platných a účinných na území Slovenskej republiky.

 

 

 

Článok X
UKONČENIE PRÁVNEHO VZŤAHU

 

10.1     Účastníci právneho vzťahu sa môžu dohodnúť na jeho ukončení osobitnou dohodou.

10.2     Spoločnosť má právo právny vzťah ukončiť jednostranne v súlade s ustanoveniami týchto všeobecných obchodných podmienok.

 

 

Článok XI
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

11.1     Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich sprístupnenia verejnosti prostredníctvom internetovej stránky.

11.2     V zmysle § 62 zákona číslo 351/2011 Z.z. klient súhlasí s využívaním elektronického kontaktu ním uvedeného v konte klienta za účelom poskytnutia obchodných ponúk a reklamných materiálov týkajúcich sa výrobkov a služieb spoločnosti,ako aj výrobkov a produktov tretích subjektov.